ხარისხი და ნებართვები

სახელმწიფო აკრედიტაცია

შპს სახანძრო ექსპერტიზის ბიურო არის A კატეგორიის ინსპექტირების ორგანო, რომელიც აკრედიტებულია სახელმწიფოს – სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“-ის მიერ.

ISO სტანდარტი

კომპანია აკმაყოფილებს ISO/IEC 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს.

A კატეგორიის ორგანო

დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც წარმოადგეს უმაღლეს საზომს იმისა, რომ ორგანოს მიერ გამოვლენილი არის თვალსაჩინო დამოუკიდებლობა და აქვს უნარი მიუკერძოებლად შეასრულოს სამუშაოები.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ ღილაკს Enter მოსაძებნად

Shopping Cart